fbpx

Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci je na základe kúpnej zmluvy v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) oprávnený na účely uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy bez súhlasu kupujúceho získavať a spracúvať údaje kupujúcich, ktorými sú meno, priezvisko, kontaktná poštová adresa, kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty.

2. Predávajúci má právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje v mene predávajúceho. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s predávajúcim v písomnej zmluve alebo v písomnom poverení. Údaje o sprostredkovateľoch sú zverejnené na internetovom obchode. Poverenie nového sprostredkovateľa predávajúci oznamuje kupujúcim rovnako zverejnením identifikačných údajov sprostredkovateľa na internetovom obchode.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o kupujúcich v súlade s Nariadením a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi, VOP, kúpnou zmluvou alebo inak dohodnutých s predávajúcim ich nebude oznamovať tretím osobám.

4. Doba uchovávania osobných údajov na účel uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy je desať (10) rokov odo dňa dodania tovaru a v prípade vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná poštová adresa, kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty tri (3) roky odo dňa  vyjadrenia súhlasu na spracovanie osobných údajov na marketingové účely.

5. Kupujúci má právo (i) požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia, (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia (iii) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia (v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia a (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia.

O nás

Sme agentúra, ktorá sa špecializuje na organizovanie baby shower osláv.

Otváracie hodiny

Pon-Pia: 9:00 - 18:00
Sobota: 9:00-15:00
Iný čas dohodou :)

Kontakt

Bratislava, Slovensko
Phone: 0917241987
Email: info@bbyshower.sk